Penzión ASTRA


Facebook

panorama


VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ UBYTOVACIE PODMIENKY PRE POBYT V PENZIÓNE ASTRA PODHÁJSKA


1. Záujemcovia o pobyt v penzióne Astra zasielajú nezáväznú objednávku emailom na penzion.astra@gmail.com alebo sms-kou na číslo 00421 908 690 970.

V objednávke je nutné uviesť dátum nástupu a ukončenia pobytu, počet osôb, vek detí prípadne iné špeciálne požiadavky.

2. Po obojstrannom schválení objednávky obdrží klient potvrdenie o predbežnej rezervácii.

3. K úplnej rezervácii je potrebné uhradiť zálohu, obvykle do výšky 50% z celkovej sumy za pobyt a to najneskôr do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky (ak sa nedohodne inak; pri pobytoch s blížiacim sa dátumom nástupu úhrada zálohy aj do 24 hodín). Zvyšných 50% uhradí klient v deň nástupu na pobyt.

4. V prípade neuhradenia zálohy v stanovenom termíne bude klient opakovane oslovený s výzvou k platbe (telefonicky, sms-kou alebo emailom). Ak klient do 24 hodín nezareaguje na výzvu, rezervácia prepadá v prospech ďalšieho záujemcu. Záväzná rezervácia je platná až po prijatí zálohy.

5. UPOZORNENIE! Aby nedošlo k zrušeniu rezervácie v dôsledku omeškania na strane pošty, resp. banky, odporúčame zákazníkom poslať emailom kópiu dokladu o zaplatení. Po obdržaní platby zasielame potvrdzujúci email príp. sms.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt. V tomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie v inom termíne alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.

7. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb, ani osobných vecí hostí.

8. Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 14. hodina prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je do 9. hodiny posledného dňa pobytu. Ubytovací čas je medzi 14:00 – 18:00. Iný čas nástupu na pobyt, ako je uvedené vyššie, je nutné dohodnúť s personálom.

Po 18:00 hodine (ak klient neiformuje o svojom neskoršom príchode) môže penzión izbou disponovať a znovu predať. Nedodržanie dohodnutého nástupu na pobyt je považované za stornovanie pobytu zo strany klienta.

UPOZORNENIE! Odubytovanie po 9.00 môže byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej ubytovacej kapacite v daný deň. Pri nedodržaní odubytovacej hodiny sa účtuje zákazníkovi za každú začatú hodinu po 10:00 suma 5,- Eur.

9. Penzión Astra si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecné záväzné ubytovacie podmienky, ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si penzión vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.

10. STORNO PODMIENKY

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, mailom prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia na adresu prevádzkovateľa (pre zamedzenie nejasností odporúčame overiť doručenie telefonicky).

Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:

- 30 – 15 dní pred nástupom 30% ceny pobytu,

- 14 – 6 dní pred nástupom 50% ceny pobytu,

- 5 – 1 dní pred nástupom 80% ceny pobytu,

- v deň nástupu 100% ceny pobytu.

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu menej než 30 dní pred nástupom, zníženie počtu osôb ai.),

Pri nižšom počte osôb na izbe (príp. v celom objekte pokiaľ bol rezervovaný), než bolo dohodnuté, platí zákazník vyššiu cenu. Odporúčame klientom, aby o tejto skutočnosti bezodkladne informovali penzión a dohodli sa na ďalšom postupe.

V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu (napr. kvôli nepriaznivému počasiu ai.), nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

11. Pracovník penziónu zapíše ihneď po príchode každú osobu do Knihy ubytovaných. Za týmto účelom je zákazník povinný predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas.

12. Penzión poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušný právny predpis.

13. Ak hosť požiadal o predĺženie pobytu, môže mu penzión ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

14. Penzión nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody alebo odcudzenie vecí.

15. Na prijímanie návštev sú k dispozícii spoločenské priestory a areál penziónov. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom pracovníka penziónu a v čase od 08:00 – 22:00 hodiny.

16. Pri ochorení alebo zranení hosťa zabezpečí penzión privolanie lekárskej pomoci.

17. V izbe a ani v spoločenských priestoroch penziónu nesmie hosť bez súhlasu vedenia penziónu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

18. V penzióne a obzvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu ako sú holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod. Použitie iných spotrebičov možné po dohode s personálom.

19. Pred odchodom je hosť povinný v izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, zatvoriť okná a balkón a uzamknúť vchodové dvere.

20. V celom interiéri penziónu je fajčenie prísne zakázané (okrem balkónov).

21. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe ani v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.

22. V čase od 22:00 – 06:00 platí nočný kľud.

23. Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť. Akékoľvek vady je hosť povinný nahlásiť personálu.

24. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma personál a vedenie penziónu.

25. Zákazník potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou zálohy, resp. za pobyt, súhlasným konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ich poruší, má vedenie penziónu právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb.


Dokument nadobúda platnosť 01.01.2014

Ján Minár
majiteľ penziónu

Ubytovacie a storno podmienky si môžete stiahnúť na tomto linku.
Partneri:


Podhájska – ubytovanie a dovolenka,
Dovolenka na Slovensku,
Ubytovanie, Liptov,
Katalog odkazů Alfa-Elchron, CRU, www.chalupy-ubytovani.cz


ubytovanie na slovenskuKatalog odkazů aaa-katalog.cz Alfa Elchron XEX.CZ Citysearch.cz Evropský katalog


Ubytovanie a dovolenka na Slovensku - Ubytovaniesk.sk


created by | SARRON design |
(c) Penzión ASTRA, Všetky práva vyhradené